Program

 

[/wptab]

program_obrazek01Program edukacyjno-wychowawczy realizowany w naszym Przedszkolu jest zgodny z podstawą
programową Ministerstwa Edukacji Narodowej i przygotowuje dzieci do edukacji szkolnej. Nasi wychowankowie objęci są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

W Lalibu w roku szkolnym 2020/2021 realizujemy programy wychowania przedszkolnego zgodne z wytycznymi MEN
w oparciu o podręczniki wydawnictwa  WSIP, MAC,PWN

oraz Nowa Era. Wprowadzamy też elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, matematyki prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i elementy pedagogiki Montessori i inne.

Nasz program edukacyjny wyróżnia się szeroko pojętą podmiotowością wychowania
i kształcenia oraz indywidualizacją wspomagania rozwoju przy silnym
akcentowaniu samodzielności i różnorodności dróg poznawania świata,
zdobywania umiejętności, z równoczesnym kształtowaniem aktywnych
postaw społecznych. Staramy się zapewnić naszym wychowankom jak
najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu
wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych
postaw moralno-społecznych.

W naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej dbamy o:

  • Rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,
  • Różnorodną aktywność twórczą dziecka,
  • Zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,
  • Możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,

Do pracy z dziećmi angażujemy specjalistów z różnych dziedzin,
prowadzących zajęcia dodatkowe:

Zajęcia plastyczno-techniczne w przedszkolu Lalibu

Pozwalają na wyrażanie przez dziecko swoich emocji i myśli
przetworzonych na kolor ,linię, i fakturę w najróżniejszy sposób jak
malowanie, rysowanie, wydzieranie, gniecenie, składanie, modelowanie
w dłoniach, układanie, tworzenie brył płaskich i przestrzennych i i inne.

Wszystkie te czynności mają na celu usprawnienie i kształtowanie
zdolności manualnych przyszłych chirurgów, stomatologów, architektów,
projektantów mody, kucharzy itp. Dobrze rozwinięte funkcje
percepcyjno-motoryczne u najmłodszych, w późniejszym wieku zaowocują
doskonałym realizowaniem wyznaczonych zadań.

Podczas naszych zajęć uczymy dzieci (czasami metodami
niekonwencyjnymi) dostrzegać piękno w rzeczach na pozór prostych
i mało użytecznych.
Uwrażliwiamy je na właściwe zastosowanie i dozowanie proporcji we
wszystkich technikach artystycznych gdyż wyznajemy zasadę że, czasem
mniej znaczy więcej. Uczymy dzieci indywidualnej oceny, obserwacji
i rozwiązywania przez najważniejszych w naszym przedszkolu –
czyli dzieci.

- taniec - zwiększa świadomość własnego ciała, polepsza koordynację,
wzmacnia kondycję, rozwija mięśnie i uelastycznia ciało. Pozwala
zgromadzić pozytywną energię jednocześnie korygując postawę i ucząc
elegancji ruchów. Taniec jest sposobem wyrażania siebie oraz
okazywania swoich uczuć i emocji. Raz w tygodniu przedszkolaki
z Lalibu tańczą pod okiem profesjonalnego instruktora;

- joga – kształtuje prawidłowa postawę ciala,uczy koncentracji i doskonali
pamięc ,pozwala łatwiej panowac nad swoimi emocjami, pomaga budować
poczucie własnej wartości, dodaje energii zyciowej.

- rytmika - w każdej grupie prowadzony jest cykl zajęć umuzykalniających,
mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na
różne elementy muzyki, a także uczący spostrzegania zmian dynamiki
i reagowania na nie ruchem;

- edukacja teatralna i muzyczna – raz w miesiącu w Lalibu goszczą :
-Teatrzyki - uwielbiane przez dzieci i zalecane przez psychologów  jako sposób pobudzania
ekspresji dziecka, rozwijania jego wrażliwości moralnej i wyobraźni ,
- Muzycy z Filharmonii Łódżkiej
- Nauczyciel  z profesjonalnej grupy bębniarskiej prowadzący  warsztaty gry na bębnach afrykańskich Djembe , który rozwija  świadomość rytmiczną dzieci i wprowadza je w świat  tradycyjnej muzyki afrykańskiej.

- i innych specjalistów.

LALIBU OFERUJE:

- różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne na terenie placówki
(Andrzejki, Mikołajki, Spotkania Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy,                        Bal Jesieni, Walentynki, Uroczyste powitanie wiosny, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka ,pikniki itp.),

- wycieczki organizowane raz w miesiącu do takich miejsc jak np:
lotnisko, park dinozaurów, seanse kinowe, teatr, palmiarnia, zoo, fabryka bombek,
muzeum sztuki nowoczesnej, stadnina koni, wioska indiańska, piekarnia i inne

- udział w różnorodnych konkursach organizowanych przez placówkę,

- Odwiedziny specjalnych gości: artysty, naukowca, strażaka ,policjanta
lekarza, stomatologa, architekta, filmowca, dziennikarza i innych. 

Zadaniem przedszkola, a później szkoły, jest przygotowanie uczniów do życia w wielojęzycznej I zróżnicowanej kulturowo Europie i  w świecie. Znajomość języka angielskiego ( najpopularniejszego na świecie) jest dla osiągnięcia tego celu niezbędna .Szacuje się, że przynajmniej jedna osoba na trzy porozumiewa się w języku angielskim lub ten język rozumie.

Stąd też jednym z naszych głównych założeń  jest stworzenie naszym wychowankom podstaw skutecznej komunikacji tak aby w przyszłości mogli porozumiewać się z większością ludzi na świecie.

 Nasze przedszkole realizuje program dwujęzyczny oparty na metodzie wczesnej immersji, czyli zanurzenia w języku. Dzieci słyszą naturalne, autentyczne wypowiedzi formułowane w języku angielskim, maja okazję do naśladowania wypowiedzi dorosłych i aktywnie uczestniczą w interakcji językowej.

Nauczanie oparte jest na metodzie one person, one language – jedna osoba komunikuje się z dziećmi tylko w jednym języku.

Każdą grupą opiekuje się dwóch nauczycieli: nauczyciel polskojęzyczny, będący jednocześnie wychowawcą danej grupy, odpowiedzialnym za realizację programu dydaktycznego, oraz nauczyciel angielskojęzyczny. Nauczyciel anglojęzyczny prowadzi wszystkie zajęcia: muzyczne, plastyczne, ruchowe i inne w języku angielskim. Percepcja treści jest intensywnie wspierana przez zastosowanie wielu różnorodnych bodźców akustycznych, wizualnych, rytmicznych itp. Wypowiedzi nauczyciela anglojęzycznego są bardzo zróżnicowane, autentycznie komunikacyjne i zrozumiałe dla dzieci na podstawie kontekstu sytuacyjnego, w którym występują.Dzięki zastosowanej formule nauczania dzieci przyswajają język w sposób naturalny, tak jak w rodzinie dwujęzycznej, gdzie jedno z rodziców posługuje się innym językiem.

W tej pierwszej fazie edukacji dwujęzycznej dzieci przede wszystkim rozwijają sprawność rozumienia ze słuchu i to stanowi podstawę rozwoju sprawności mówienia – początkowo mówienia naśladowczego (reproduktywnego), a potem mówienia produktywnego (kreatywnego). Dzieci uczą się akceptować drugi język jako instrument komunikacji i interakcji w przedszkolu.
Nasi pedagodzy stosują język angielski w każdej dziedzinie codzienności przedszkolnej i wszystkich blokach tematycznych wynikających z podstawy programowej.

Podstawą zajęć w języku angielskim są dla naszych pedagogów następujące programy nauczania i materiały dydaktyczne

- Super Simple Songs, Super Simple Learning
- Playtime – Oxford University Press
- My First English Adventure – Longman/Pearson Education Limited

Uczenie się języka obcego we wczesnym wieku rozwija drogi w korze słuchowej mózgu dziecka i silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji daje szansę dziecku na lepsze wykorzystanie swojego potencjału, który do szóstego roku życia jest w dużej mierze nieograniczony.

Nauka angielskiego we wczesnych latach dzieciństwa sprawi, że dziecko polubi ten język.  Łatwiej też będzie mu odnieść sukces podczas szkolnych lekcji angielskiego.

 

Zajęcia prowadzone przez naszego psychologa są okazją do wnikliwego rozpoznania zainteresowań, upodobań, preferencji dzieci, określenia ich atutów i umiejętności, dzięki którym mogą odnosić sukcesy. Podstawową metodą wykorzystywaną w pracy jest zabawa, będąca najbardziej naturalnym sposobem uczenia się.

Dodatkowo stosowane są takie metody pracy jak:

-obserwacja psychologiczna
-rozmowa terapeutyczna
-metoda wielozmysłowego poznawania otoczenia
-elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sharborne
-bajkoterapia
-techniki neurorozwojowe wspierające rozwój dziecka
-metoda wzmocnień pozytywnych
-elementy dramy
-metoda relaksacji mięśniowej
-techniki oddechowe
-zabawy ruchowe
rysunek, muzykoterapia

Zajęcia z psychologiem są ukierunkowane na:

-kształtowanie pozytywnego stosunku do własnej osoby
- uświadamianie pełnego obrazu własnego ciała
-rozwijanie poczucia tożsamości i niezależność
-budowanie poczucia wartości
-motywowanie do realizacji indywidualnych zainteresowań, pomysłów
-rozwijanie wrażliwości na własne potrzeby
-naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych
-rozwijanie kompetencji społecznych w takich sferach jak współpraca z rówieśnikami, dawanie i przyjmowanie wsparcia, współzawodnictwo
-ujście dla emocji, uspokajanie się, osiąganie wewnętrznej równowagi
-trening odwagi
-ćwiczenia kształtujące umiejętność samooceny
-naukę umiejętności rozwiązywania konfliktów i wyrażania emocji poprzez zabawy adekwatne do możliwości percepcyjnych dzieci
-zabawy relaksacyjne
nabywanie kompetencji emocjonalnych, rozpoznawanie własnych i cudzych emocji

Dzieci na terenie przedszkola objęte są profesjonalną opieką logopedyczną. Dwa razy w roku wszystkie poddawane są diagnozie logopedycznej. Systematycznie raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej odbywają się zajęcia logopedyczne o charakterze profilaktyczno – stymulującym.  Prowadzone są według autorskich scenariuszy.

Podczas tych zajęć realizowane są następujące cele:

   CEL GŁÓWNY:
 - stymulowanie rozwoju mowy
 - poprawa artykulacyjnej strony wypowiedzi

    CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego
usprawnianie motoryki języka, warg, żuchwy oraz podniebienia miękkiego
-   nauka i utrwalanie umiejętności pionizacji języka

2.  Kształtowanie prawidłowego sposobu oddychania
   – ustalanie właściwego toru oddechowego
   – nauka prawidłowego oczyszczania nosa

3.  Rozwijanie percepcji słuchowej
   – doskonalenie pamięci i uwagi słuchowej
   – kształtowanie poczucia rytmu
   – rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej

 4.  Doskonalenie słuchu fonemowego
- rozwijanie umiejętności syntezy i analizy sylabowej oraz głoskowej

   – kształtowanie umiejętności różnicowania głosek opozycyjnych

  5.  Kształtowanie umiejętności artykulacyjnych
- utrwalanie prawidłowej artykulacji samogłosek

     – doskonalenie umiejętności prawidłowej wymowy wybranych spółgłosek

  6.  Wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa dzieci.
- doskonalenie umiejętności słuchania czytanego tekstu

     – rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi na określony temat

Na terenie przedszkola LALIBU możliwa jest także indywidualna terapia logopedyczna                        w  zależności  od potrzeb dzieci.